Showing 1–12 of 13 results

純色純愛杯 登陸香港啦!
查詢度超高,ChillLove都引入咗純色 純愛杯 啦!由雞扒妹鄭家純親自打造的「純色」品牌 – 「純愛杯」飛機杯,在台灣超歡迎,ChillLove 聯同 Jdailymall 獲得「純色」官方授權,而家Mercy呢度都有現貨買啦❤️